-->


Regulamin Konferencji Talk’N’Roll

 

 • I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin dotyczy organizacji Konferencji Talk’N’Roll i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników.
 2. Regulamin zamieszczony jest na stronie wydarzenia www.talknroll.pl, zwaną dalej Stroną Konferencji i obowiązuje od dnia 22 lipca 2019 roku.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane bezpośrednio na Stronie Konferencji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

 

 • II. Definicje.

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają: 

 1. Konferencja – 5 edycja Konferencji Talk’N’Roll która odbędzie się w dniach od 25 do 26 września 2019 roku w Krakowie w siedzibie Muzeum Sztuki i Techniki Japonskiej Manggha M. Konopnickiej 26 Kraków (dalej „ Muzeum”)oraz w siedzibie Organizatora Konferencji.
 2. Organizator Sabre Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6D, wpisaną do Rejestrów Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS 0000052497
 3. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki Konferencji, określający prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika,
 4. System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – aplikacja internetowa dostępna pod adresem www.evenea.pl  należącym do EventLabs sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję.
 1. Użytkownik – każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Konferencję.
 2. Uczestnik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowała się na Konferencję i ktorej udział został potwierdzony przez Organizatora.

 

 •   III.Warunki Uczestnictwa
 1. Rejestracja uczestnictwa trwa od 29 lipca 2019 roku najpóżniej do dnia poprzedzającego konferencję tj. 25 września 2019 roku
 2. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem Systemu Rezerwacji. Rejestracja uczestnictwa zostaje potwierdzona przez Organizatora z chwilą w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie, że zgłoszenie zostało przyjęte.
 3. Rejestracja oraz udział w Konferencji dla wszystkich Uczestników jest bezpłatny.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Koszty przejazdu, noclegów Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

 

 •   IV. Rezygnacja z uczestnictwa
 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji. Zgłoszenie rezygnacji powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty e-mail na adres registration@talknroll.pl w terminie od daty potwierdzenie uczestnictwa nie później jednak niż do dnia 13 września 2019 roku
 1. Uczestnik nie ma prawa delegować w zastępstwie innej osoby na swoje miejsce bez uprzedniej zgody organizatora.
 2. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu

 

 •   V. Odpowiedzialność Uczestnika
 1. Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin zobowiązuje się stosować do jego wymagań jak również regulaminów obowiązujących na terenie Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej znajdujących się na stronie i podstronach pl
 2. Uczestnik zobowiązuje się dostosować do instrukcji i poleceń organizacyjno – technicznych przedstawicieli Organizatora oraz pracowników Muzeum, dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
 4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.

 

 •   VI. Odpowiedzialność Organizatora
 1. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować warunki organizacyjne konferencji zgodne z opisem na Stronie
 2. Organizator ustala plan Konferencji oraz zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, nawet w dniu, w którym odbywa się Konferencja, w tym prawo do zmian rozkładu czasowego i kolejności wystąpień.
 3. Zmiany w programie Konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy należące do Uczestnika, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

 

 • VII. Zgoda na wykorzystanie wizerunku
 1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego zarządzanej oraz w mediach społecznościowych w sieci internet. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie.

 

 • VIII. Własność intelektualna
 1. Tytuł i program Konferencji, w tym Strona Konferencji , układ, loga, grafiki, zdjęcia, pliki audio i video wykorzystywane do promocji Konferencji jak i prezentacje przysługują Organizatorowi albo osobie trzeciej (jeśli zostało tak oznaczone) i są prawnie chronione.( Oznaczenia i Materiały)
 2. Oznaczenia i Materiały nie mogą być wykorzystywane bez pisemnej zgody Organizatora albo osoby trzeciej będącej właścicielem praw, w szczególności nie mogą być używane w powiązaniu z produktami lub usługami osób trzecich w sposób, który może wprowadzić potencjalnych klientów Organizatora w błąd lub w inny sposób zaszkodzić Organizatorowi.
 3. Kopiowanie materiałów konferencyjnych lub/i nagrywanie Konferencji, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Uczestnikowi ani żadnej osobie trzeciej nie wolno usuwać, zakrywać, uniemożliwiać odczytanie ani zmieniać znaków towarowych, informacji o prawach autorskich lub innych oznaczeń dotyczących praw własności zawartych w jakichkolwiek Materialach materiałach dotyczących Konferencji.

 

 • IX. Dane Osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: registration@talknroll.pl
 3. Dane osobowe Uczestnika zawarte w formularzu zgłoszenia udziału w Konferencji zebrane przez Organizatora przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przetwarzane przez do dnia 31 grudnia 2020 roku
 4. Administrator nie będzie przekazywał danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 5. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione spółce EventLabs sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa właścicielowi serwisu www.evenea.pl
 6. Dane osobowowe nie będą podlegać profilowaniu w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 7. Uczestnik Konferencji ma prawo dostępu do treści danych,, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych osobowych. Uczestnik, może też w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzaniedanych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnik Konferencji ma prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • X. Inne postanowienia
 1. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia.
 2.  Pula biletów dostępnych na platformie evenea przeznaczona jest dla osób nie związanych stosunkiem pracy bądż kontraktem z firmą Sabre. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucania zgłoszeń osób nie spełniających tego kryterium.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu Konferencji w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas rejestracji celem powiadamiania Uczestnikow o zmianach programu Konferencji lub Regulaminu
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.